سیم و کابل اعتماد کابل البرز
تولید مکانیزه در صنعت کابل جهت صادرات به کشور های حاشیه
خلیج فارس