بیستمین نماشیگاه بین المللی صنعت برق
با حضور قدرتمند صنایع سیم و کابل دنیای کابل کاشان