رزومه فرهاد کابل
گواهینامه ها و تاییدیه های شرکت سیم و کابل فرهاد